Tietosuojaseloste
 

1. Yleistä

Vektori Kassa (jäljempänä ”Kassaohjelma”) on tablet – laitteella tai tietokoneella käytettävä sovellus, joka toimii yhdessä Vektori Pilvipalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) avulla.

Tämä Tietosuojaseloste (jäljempänä ”Seloste”) kertoo, kuinka Kassaohjelma kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja toimitetun Palvelun (”Palvelu”) yhteydessä.

Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä tietosuoja-asetus) edellyttämiä tietoja rekisteröidylle eli rekisterinpitäjän asiakkaalle, henkilöstölle sekä valvovalle viranomaiselle.

Kassamyynnissä syntyvät henkilötiedot sijaitsevat Palvelussa. Kassaohjelma käyttää Palvelun asiakasrekisteriä suojatulla yhteydellä. Kassaohjelma ei kerää tai käsittele päätelaitteen käyttäjädataa.

Palvelussa käsiteltävistä henkilötietojen lainmukaisesta käsittelystä rekisterinpitäjänä vastaa Palvelun tilaaja. Toimittajana toimimme Palvelun henkilötietojen käsittelijänä sopimuksen ja Palvelun tilaajan kirjallisten ohjeiden mukaan.
 

2. Rekisterinpitäjä

NettiTieto Oy
PL 23, 70101 Kuopio
Y-tunnus: 1562751-9
 

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Sähköpostiosoite: tietosuoja@nettitieto.fi

 

4. Rekisterin nimi

Vektori Kassaa koskeva asiakasrekisteri

NettiTieto Oy tarjoaa Vektori Kassassa tarvittavan Kassaohjelman ja Palvelun Palvelun tilaajalle. Tämä tietosuojaseloste kattaa Palvelun tähän osaan liittyvän henkilötietojen käsittelyn.

Rekisterin rekisteröityjä ovat Vektori Kassan yhteisöasiakkaiden sekä potentiaalisten asiakkaiden yhteisöasiakkaiden puolesta toimivat henkilöt.
 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitukset


Henkilötietojen käyttötarkoituksiin kuuluvat:

 

6. Käsittelyn oikeusperusteet

7. Henkilötietoryhmät

8. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa kerättyjä tietoja muun muassa:

9. Tietojen siirto alihankkijoille

Rekisterinpitäjä käyttää tietoteknisten palvelujen toteuttamiseen alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja sen lukuun. Rekisterinpitäjä tekee tällaisten alihankkijoiden kanssa asianmukaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset.

 

10. Kansainväliset tiedonsiirrot

Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti siirrä tämän rekisterin tietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle.
 

11. Henkilötietojen säilytysaika ja säilytysajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja käsitellään sopimussuhteen voimassaolon ajan. Sopimussuhteen päätyttyä tiedot poistetaan tai anonymisoidaan 10 vuoden kuluttua Rekiterinpitäjän noudattamien poistoprosessien mukaisesti.

Rekisterinpitäjä voi käsitellä asiakassuhteen päättyä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Potentiaalisten asiakkaiden puolesta toimivien henkilöiden tiedot poistetaan noin kuuden kuukauden kuluttua tapahtuman tai yhteydenoton jälkeen tai heti, kun potentiaalinen asiakas haluaa.

 

12. Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä myös, kun rekisteröity käyttää tiettyjä rekisterinpitäjän palveluja, kuten verkkopalvelut.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lain sallimissa puitteissa myös kolmannen osapuolen rekistereistä, kuten kaupparekisteristä.

 

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä tai käsitellyistä henkilötiedoista.

Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallinnollisen maksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöskappaleista. Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa edellyttäen, että tiedot voidaan toimittaa tietoturvallisella tavalla.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan ja hän voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa.

Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllämainittuun tietosuojavastaavan sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

 

14. Miten rekisterin suojaus on järjestetty

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla. Rekisterinpitäjä on suojannut tiedot asianmukaisesti ja organisatorisesti. Rekisterin suojauksessa käytetään mm. seuraavia keinoja:

Rekisterinpitäjä edellyttää myös alihankkijoiltaan käsiteltävien henkilötietojen asianmukaista suojaamista.